Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności i pliki cookies

Obowiązująca od 25 maja 2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.nosizatoki.pl (dalej jako: „Sklep”), wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązujące od 25 maja 2018 r. („RODO”).

Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu („Użytkownicy”) jest właściciel Sklepu – spółka „Elektro-Oxigen Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łowicka 50/15, 02-531 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000194129, posiadająca nr NIP: 5213041669, REGON: 016123339 o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 zł, (dalej: Administrator).

Administrator wykorzystuje usługę Google Analytics, do analizowania ruchu na stronie, a która legitymuje się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Proces przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest nadzorowany przez powołanego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: ado@elektro-oxigen.pl lub pisemnie z dopiskiem: ochrona danych osobowych na adres: Elektro-Oxigen Polska Sp. z o.o., ul. Łowicka 50/15, 02-531 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest w celu:

 • realizacji złożonych zamówień przez Użytkownika z witryny Sklepu.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia oraz obrony wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),
 • wysyłki informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wyłącznie gdy została dobrowolnie wyrażona zgoda przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne jednak niezbędne w celu umożliwienia dokonania zakupów z witryny Sklepu, zawarcia umowy i prawidłowego zrealizowania zamówienia oraz spełnienia wymagań określonych przepisami prawa.

Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres IP. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Sklepu.

Czas przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkownika nie jest dłuższy niż czas niezbędny do wykonania umowy, a także określony obowiązującymi przepisami prawa, które wymagają ich dłuższego przechowywania. Maksymalny czas przechowywania danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego , w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Jest to okres przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Udostępnianie danych Użytkownika następuje w związku z realizacją usługi i tylko zaufanym podmiotom trzecim w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, takim jak: firmy kurierskie odpowiedzialne za dostarczenie zamówień, podmioty świadczące usługi księgowe – odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowo – handlowych Administratora, podmioty świadczący usługi płatności on-line, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług. W szczególnych przypadkach dane Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.

Ochrona danych osobowych Użytkownika jest  zachowana dzięki stosowaniu przez Administratora odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno technicznych, jak i organizacyjnych. Administrator chroni bezpieczeństwo danych Użytkownika podczas ich przesyłania szyfrując je przy użyciu bezpiecznych połączeń, takich jak  Secure Sockets Layer (SSL). Dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione w stopniu niezbędnym ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, prawo żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, przenoszenia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora z dopiskiem: ochrona danych osobowych, podany w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Pliki cookies

to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty Użytkownika lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu.

Strona www.nosizatoki.pl używa plików tekstowych cookies.

W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

W ramach witryny Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony),

„stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

„analityczne” – umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Sklepu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Sklepie.

Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Sklepu.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

W reklamach zamieszczanych w Sklepie mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( U. z 2014 poz. 243) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookies

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich cookies może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony.

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Spółka Elektro-Oxigen Polska nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Sklepie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem strony internetowej Sklepu; w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem konta.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z witryny Sklepu.

 

 

Polityka Prywatności ważna do 24.05.2018

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.nosizatoki.pl (dalej jako: „Sklep”), stanowiącej własność Elektro-Oxigen Polska Sp. z o.o.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z witryny Sklepu.

Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu („Użytkownicy”) jest spółka „Elektro-Oxigen Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łowicka 50/15, 02-531 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000194129, posiadająca nr NIP: 5213041559, REGON: 016123339, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł, właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.nosizatoki.pl, prowadzący za jego pośrednictwem wysyłkową sprzedaż Towarów („Administrator”).

Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Zakres zbieranych danych

Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firmę (nazwę) przedsiębiorcy oraz adres korespondencyjny.

Cel przetwarzania danych

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z witryny Sklepu, w szczególności w celu realizacji złożonych zamówień, zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem, rozpatrzenia ew. reklamacji, wystawiania faktur. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 poz. 1182),
 • dane osobowe Użytkowników, podane za pomocą formularza dostępnego w serwisie Sklepu, w zakresie w jakim nie narusza to praw i wolności Użytkownika, przetwarzane będą przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182),
 • w zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, dane osobowe Użytkowników, w szczególności adres e-mail, przetwarzane będą przez Administratora w celu kierowania do Użytkowników drogą elektroniczną informacji handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422).

Podanie danych jest dobrowolne.

Prawo dostępu

 • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,
 • Użytkownik ma prawo żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora, podany w niniejszej Polityce Prywatności, jak również za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Sklepie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Mechanizm cookies

 • Strona internetowa Sklepu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 • Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 • W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z serwisu.
 • Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 • Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 • Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 • W reklamach zamieszczanych w Sklepie mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 • W ramach witryny Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Sklepu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Sklepie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( U. z 2014 poz. 243) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Adres IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Sklepu.

Dostęp do danych osób trzecich

 • Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. poz. 1182).
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

 • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 • Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres adres e-mail Administratora: info@elektro-oxigen.pl.

Zmiany Polityki Prywatności

 •  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Sklepie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu; w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem konta.
 • Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

8 Maj 2015 r.